فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٢٣: چون زند دامان وحشت بر کمر سودای من

چـون زند دامان وحـشـت بـر کـمر سـودای منخـاک سـاکـن پـر بــرون آرد ز نـقـش پــای مـنگرم رفتاری چو من دشت جنون هرگز نداشتمــوی آتــش دیــده گــردد خــا…

چـون زند دامان وحـشـت بـر کـمر سـودای منخـاک سـاکـن پـر بــرون آرد ز نـقـش پــای مـن
گرم رفتاری چو من دشت جنون هرگز نداشتمــوی آتــش دیــده گــردد خــار زیـر پــای مــن
راست می سـازد دل شبـها نفس موج سرابراحــت مــنـزل نـدارد شــوق بــی پــروای مـن
چـون فـلک بـاشـد مسـلسـل دور سـرگردانیمگردبـاد انگشـت حـیرت گشـت در صحـرای من
عشـق عالمسـوز هر داغی که سـوزد بـر دلمعــیـنـک دیـگــر شــود بــهـر دل بــیـنــای مــن
گفـتـگوی سـخـت رویان بـر دل من بـار نیسـتهیچ جـا لـنگـر نمـی گـیرد بـه خـود دریای مـن
بــا کــمــال نــاگــواریـهــا، گــوارا کــرده اســتمــحـــنــت امــروز را انــدیــشـــه فــردای مــن
بــاده مـن جـام را بـی سـاقـی انـدازد بــه دورشیشه را چون نار خندان می کند صهبای من
بـندهای سست را صائب توان آسان گسیختسـهل بـاشـد گـر نبـاشـد مـنتـظـم دنیای مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج