فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٢٣: بگردان شراب ای صنم بی درنگ

بــگــردان شــراب ای صــنـم بــی درنـگکـه بـزمـسـت و چـنـگ و تـرنـگـاتـرنـگولـی بــزم روحــســت و ســاقـی غـیـببـــبــویــیــد بــوی و نــبــیــنــیــ…

بــگــردان شــراب ای صــنـم بــی درنـگکـه بـزمـسـت و چـنـگ و تـرنـگـاتـرنـگ
ولـی بــزم روحــســت و ســاقـی غـیـببـــبــویــیــد بــوی و نــبــیــنــیــد رنــگ
تـو صـحـرای دل بـیـن در آن قـطـره خـونزهی دشـت بـی حـد در آن کـنج تـنگ
در آن بـــزم قــدســنــد ابـــدال مــســتنه قدسـی که افـتـد بـه دسـت فـرنگ
چـه افـرنـگ عـقـلـی کـه بـود اصـل دیـنچو حلقه ست بر در در آن کوی و دنگ
ز خـشـکیسـت این عـقـل و دریاسـت آنبــمـانـده اسـت بـیـرون ز بـیـم نـهـنـگ
بــده مـی گــزافــه بــه مــســتــان حــقکـه نی عـربـده بـینی آن جـا نه جـنـگ
یـکــی جــام بــنـمـودشــان در الــســتکــه از جــام خــورشــیـد دارنــد نـنــگ
تو گویی که بی دست و شیشه که دیدشـــراب دلــارام و بـــکــنــی و بـــنــگ
بـبـین نیم شـب خـلـق را جـملـه مسـتز ســغــراق خــواب و ز ســاقــی زنـگ
قـطـار شـتـر بـین کـه گـشـتـنـد مـسـتنـــدانــنـــد افـــســـار از پـــالـــهــنـــگ
خـمـش کـن کـه اغـلـب همـه بـاخـودنـدهـمـه شـهـر لـنـگـنـد تــو هـم بــلـنـگ
ره ســـیــرت شــمــس تـــبـــریــز گــیــربـه جـرات چـو شـیر و بـه حـمله پـلنگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج