فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٢٢: چو زد فراق تو بر سر مرا به نیرو سنگ

چو زد فراق تو بـر سر مرا بـه نیرو سنگرسید بـر سـر من بـعد از آن ز هر سو سـنگهــزار ســنــگ ز آفــاق بـــر ســـرم آیــدچـنان نبـاشد کز دسـت یار خـوش خـ…

چو زد فراق تو بـر سر مرا بـه نیرو سنگرسید بـر سـر من بـعد از آن ز هر سو سـنگ
هــزار ســنــگ ز آفــاق بـــر ســـرم آیــدچـنان نبـاشد کز دسـت یار خـوش خـو سنگ
مرا ز مطبـخ عشق خوش تـو بـویی بـودفـراق مـی زند از بـخـت مـن بـر آن بـو سـنگ
ز دست تـو شود آن سنگ لعل می دانمبـه امتحان به کف آور به دست خود تو سنگ
اگر فتـد نظر لطف تو بـه کوه و بـه سنگشـود همـه زر و گـوینـد در جـهان کـو سـنـگ
سخای کف تو گر چربـشی بـه کوه دهددهد بـه خشک دماغان همیشه چـربـوسنگ
ز لطف گر بـه جـهان در نظر کنی یک دمروان کند ز عـرق صـد فرات و صـد جـو سـنگ
اگــر ز آب حــیـات تــو ســنـگ تــر گــرددحـیات گـیرد و مـشـک آکـنـد چـو آهـو سـنـگ
بـه آبـگینه این دل نظـر کن از سـر لطـفکه می طلب کند از وصل تو به جان او سنگ
عصای هجر تو گویی عصای موسی بودز هر دو چـشـم روان کـرد آب و هر دو سـنگ
ز بـخـت مـن ز دل تـو سـدیسـت از آهنکــه آهــن آیـد فــرزنــد از زن و شــو ســنــگ
کـنون ز هجـر زنم سـنـگ بـر دلـم لـیکـنبـــیــاوریــد ز تـــبـــریــز نــزد مــن زو ســنــگ
ز بـس که روی نهادم بـه سنگ در تبـریزبـه هر طـرف دهدت خـود نـشـانـه رو سـنـگ
نگردم از هوسش گر ببـارد از سر خشمبـه سـوی جـان و دلم درشـمار هر مو سـنگ
ولـیک از کـرم بـی نظـیر شـمـس الـدینکجـاسـت خـاک رهش را امید و مرجـو سنگ
دعای جانم اینست که جان فدای تو بـادوگــر زنـنـد هـمــه بــر ســر دعــاگــو ســنـگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج