فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٢٢: می کند در پرده دل سیر دایم آه من

مـی کـنـد در پــرده دل ســیـر دایـم آه مـنتــا کـسـی واقـف نـگـردد از غـم جــانـکـاه مـننیست چون گوهر مرا امروز داغ بی کسیبــود از گــرد یــتــیـمــی …

مـی کـنـد در پــرده دل ســیـر دایـم آه مـنتــا کـسـی واقـف نـگـردد از غـم جــانـکـاه مـن
نیست چون گوهر مرا امروز داغ بی کسیبــود از گــرد یــتــیـمــی خــاک بــازیـگــاه مــن
بـسـتـه ام یک روز بـا سیلاب احـرام محـیطکــی شــود زخــم زبــان خــلـق خــار راه مـن؟
بــا لـب خـامـوش از زخـم زبـان هـا فـارغـمنـیـسـت دسـتـی خـار را بــر دامـن کـوتـاه مـن
دوسـت از بـیداری مـن در کـنـار مـادرسـتزیـر شــمـشـیـرســت دشـمـن از دل آگـاه مـن
بـی نیاز از چـوب منع و فـارغـم از دور بـاشنیسـت از جـوش مـعـانی ره بـه خـلـوتـگـاه من
فــکــر دنــیــا ره نــدارد در دل روشــن مــرااین کلف را شسته است از چهره خود ماه من
صـائب از انـدیـشـه زنـجـیـر مـویـان فـارغـمنیسـت جـز زلف پـریشـان سـخـن دلـخـواه من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج