فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٢٢: ایا عشقت گرفته عالم جان

ایـا عـشـقـت گـرفـتـه عـالـم جـانغـمـت ریش دلـسـت ومـرهـم جـانتو شیرین لب همی دانی که ماراچـه شـور افـگنده ای در عـالم جـاندل عـشـاق بــردی وتــرا نـی…

ایـا عـشـقـت گـرفـتـه عـالـم جـانغـمـت ریش دلـسـت ومـرهـم جـان
تو شیرین لب همی دانی که ماراچـه شـور افـگنده ای در عـالم جـان
دل عـشـاق بــردی وتــرا نـیـسـتغـم ایـشـان چـو ایشـانـرا غـم جـان
غـم اندر کوی عـشـقـت همره دلدل انـدر کــار مـهـرت هـمــدم جــان
زگـوهرها کـه لعـلـت می فـشـاندنـگـیـن از عـشـق دارد خـاتــم جــان
بــرای عــشــق تــو فـرزنـد دل زادزحـــــــوای تـــــــن و ازآدم جـــــــان
زنـفـخ عــشــق تــو هـردم بــزایـدچو عیسی صد مسیح از مریم جان
چـو نفس از درد عشـق تـو بـمیردبــبــایـد داشــت دل را مـاتــم جــان
بــجـز شـوریـده عـشـق تـو نـبــوددرون پــــرده تــــن مـــحـــرم جــــان
دلی کز عشق شد روشن نبـاشدبــرو پــوشــیـده ســر مـلـهـم جــان
بـــــرای زایــــران کــــعــــبــــه دلبـــــرآوردیــــم آب از زمــــزم جـــــان
بـیـابـم مـلـک وصـلـت گـر بــگـیـرمبــسـان سـیـف فـرغـانـی کـم جـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج