فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٥٢٠: اهل معنی گر چه خاموشند از تحسین من

اهل معنی گر چـه خـاموشند از تـحـسـین منغـوطـه در خـون مـی زننـد از مـعـنی رنگـین مـنسکته بی دردی از خواب عدم سنگین ترستورنـه خــون مــرده گــردد زنـده…

اهل معنی گر چـه خـاموشند از تـحـسـین منغـوطـه در خـون مـی زننـد از مـعـنی رنگـین مـن
سکته بی دردی از خواب عدم سنگین ترستورنـه خــون مــرده گــردد زنـده از تــلــقــیـن مـن
در جـگـرگـاه نـواسـنـجــان ایـن بــسـتــانـسـراتــیـغــهـا خــوابــیـده از هـر مـصــرع رنـگـیـن مـن
از ید بـیضـای کـلک من جـهانی روشـن اسـتگر بـه ظـاهر نیسـت شـمعی بـر سـر بـالین من
مایه دار معنیم، دعوی نمی دانم که چـیسـتخـودفروشـی نیسـت چـون بـی مایگان آیین من
دیـده یوسـف شـنـاس از خـود بـود مـنـت پـذیرمی کند تحسین خود، هر کس کند تحسین من
صـور محـشـر پـاره سـازد گـر گـلوی خـویش رابــرنـمـی گـردد صــدا از کــوه بــا تــمـکــیـن مـن
نیسـت از منع تـمـاشـایی پـر از گـل گـلـشـنمدست و پـا از جـوش گل گم می کند گلچـین من
شــهـد گـفـتــار مـرا صــائب قـوام دیـگـرســتخـامـه ها را کـرد بـی شـق مـعـنی شـیرین مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج