فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥١

وصـف حـسـنش نمی تـوانم گفتبـا همه کس اگر چـه دانم گفـتآنـچـه جـویـم نـمـی تــوانـم یـافـتوآنـچـه بـینـم نمـی تـوانم گـفـتتــو مـرا بــد مـبــیـن کــه …

وصـف حـسـنش نمی تـوانم گفتبـا همه کس اگر چـه دانم گفـت
آنـچـه جـویـم نـمـی تــوانـم یـافـتوآنـچـه بـینـم نمـی تـوانم گـفـت
تــو مـرا بــد مـبــیـن کــه مـن او رانـیـک دانـم ولـی نـدانـم گــفــت
آشـــکـــارا نــمـــی تـــوانــم کـــردآنچـه آن دوسـت در نهانم گـفـت
گـفـتــم او را مـرا بــخــود بــرسـانمسـتـعد بـاش، من بـر آنم گفت
تــا تــویـی تــو ای فــلــان نـرســدچون تـرا من بـخود رسانم؟ گفت
هـرچـه پـرسـیـدمـش جـوابــم دادره بـدو خـواسـتـم، نشـانم گفت
عــاقــبـــت راه یــابـــی از پــس دربـنـشـین پـیش آسـتـانـم گـفـت
بــشــکــرهـا نـظــر مـکــن تــا مـنچـون مگس از خودت نرانم گفت
منشین بـا کسی که او دور اسـتتــا بــنـزد خــود نـشــانـم گـفـت
لـقـمـه یی خـواسـتـم ازو شـیرینگـفـتـم آخـر نه میهمانم؟ گفـت:
غـم مـن خـور کـه دل قـوی کـندتشاد گشتـم چـو وجـه نانم گفت
بــره عـشـق چــون شـدم نـزدیـکدور بـــود از ره بـــیــانــم گــفــت
عــقــل نــاگــه بــپــیـش بــاز آمــدزود بــنــهــاد در دهـانــم گــفــت
گفـتـم ای عـقل کیسـتـی تـو بـگوســروســالـار کــاروانـم، گــفــت
اولـیـن صــادری ز حــضــرت عــلـمگـر ندانسـتـه یی من آنم گـفـت
گـفـتــم از بــهـر مـن چـکـار کـنـیتـا بــمـنـزل خـری بــرانـم گـفـت
گـفـتـمـش تـرک بـار و خـر گـفـتـمکـدخـدا کـار خـان و مـانم گـفـت
گـفـتـمـش خـان و مـان نـدارم مـنمـال را نـیـز پــاســبــانـم گـفــت
گـفـتـمش مال تـرک کـرده ماسـتمـلـک را نـیـز قــهـرمـانـم گـفــت
گفتمش ملک ما غم عشق استدر ره از خـدمـتـی نـمـانم گـفـت
گفـتـمش ره دراز و پـرخـطـر اسـتمـن یـکـی پــیـر نـاتــوانـم گـفـت
چـون زمانی بـرفت و عاجـز گشتوقـت شـد کـز تـو بـازمانم گـفـت
چـون رسـیدیم بـر سـر ره عـشـقالـوداعـی چـو دوسـتـانـم گـفـت
چـون زمـیـن پـیـش او بـبـوسـیـدمصـاحـب اقـطـاع آسـمـانم گـفـت
گفتـم ای عشق من چه چیز تـوامبــزبــان شــکـر فـشــانـم گـفـت
هــــمــــه آداب ره روی زآن پــــسیـک بــیـک دولـت جـوانـم گـفـت
غــم مــن بـــا دل چــو دفــتــر تــووین سخـن نی بـتـرجـمانم گفت
چـون مـرکـب شـدند حـاصـل شـدقـلـمـی از تــو در بــنـانـم گـفـت
بـــتــو بـــررق عــالــم ار خــواهــمبـنـویسـم هر آنـچـه دانـم گـفـت
مــن بــجــاروب نــیـســتــی از دلگرد هسـتـی فـرو فشـانم گفـت
تـا نـکـردی هـمـه چـو قـرآن صـدقهرگـزت نزد خـود نـخـوانم گـفـت
مـن هـمــای ســعــادتــم لــیـکــنهستـی تـست استـخوانم گفت
مــرغ دل زنــدگــی بــمــن یــابـــدمن جـکر خواره جـان جـانم گفت
در مـکـانها همـی نگـنـجـم از آنـکگــهـر کــان لــامــکــانـم گــفــت
چــون گــرفــتــار مـن شــوی دردممـن تــرا از تــو وارهـانـم گــفــت
دســت تــسـلـیـم در کـف مـن نـهتــا تــرا از تــو واســتــانـم گـفـت
سـخـن عـشـق ازین جـهـان نـبـودهرچه گفت او از آن جهانم گفت
قــصـــه آن طــرف دریــن جـــانــبمـی نـشـایـد بـاین و آنـم گـفـت
تـا نـگـویـم حـدیـث عـشـق، بــبــراز دل انـدیـشـه از زبــانـم گـفـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج