فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥١: گر تو ملولی ای پدر جانب یار من بیا

گــر تــو مــلــولــی ای پــدر جــانــب یـار مــن بــیـاتـــا کــه بـــهــار جـــان هــا تـــازه کـــنــد دل تـــو رابـــوی ســلــام یــار مــن لــخــ…

گــر تــو مــلــولــی ای پــدر جــانــب یـار مــن بــیـاتـــا کــه بـــهــار جـــان هــا تـــازه کـــنــد دل تـــو را
بـــوی ســلــام یــار مــن لــخـــلــخــه بـــهــار مــنبـــاغ و گــل و ثـــمــار مــن آرد ســوی جــان صــبـــا
مستی و طرفه مستیی هستی و طرفه هستییمــلــک و درازدســتــیـی نـعــره زنــان کــه الــصــلــا
پـای بـکوب و دست زن دست در آن دو شست زنپــیـش دو نـرگـس خـوشـش کـشـتــه نـگـر دل مـرا
زنده بـه عشـق سـرکشـم بـینی جـان چـرا کشـمپــهــلــوی یــار خــود خــوشــم یــاوه چــرا روم چــرا
جــان چــو سـوی وطـن رود آب بــه جــوی مـن رودتــا ســوی گـولـخــن رود طــبــع خــســیـس ژاژخــا
دیــدن خــســرو زمــن شــعــشــعــه عــقــار مــنسخـت خـوش اسـت این وطن می نروم از این سرا
جــان طـرب پــرسـت مـا عـقـل خــراب مـسـت مـاساغر جان به دست ما سخت خوش است ای خدا
هــوش بــرفــت گــو بــرو جــایـزه گــو بــشــو گــروروز شـدشــت گـو بــشـو بــی شــب و روز تــو بــیـا
مــســـت رود نــگــار مــن در بـــر و در کــنــار مــنهـیـچ مــگــو کــه یـار مــن بــاکــرمــســت و بــاوفــا
آمــد جـــان جـــان مــن کـــوری دشـــمــنــان مــنرونــق گـــلـــســـتـــان مـــن زیــنـــت روضـــه رضـــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج