فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥١: صد گل به باد رفت و گلابی ندید کس

صـد گـل بــه بــاد رفـت و گـلـابـی نـدیـد کـسصد تاک خشک گشت و شرابی ندید کسبــاتــشـنـگـی بــســاز کـه در ســاغـرسـپــهـرغــیـر از دل گــداخــتــه ،آب…

صـد گـل بــه بــاد رفـت و گـلـابـی نـدیـد کـسصد تاک خشک گشت و شرابی ندید کس
بــاتــشـنـگـی بــســاز کـه در ســاغـرسـپــهـرغــیـر از دل گــداخــتــه ،آبــی نــدیــدکــس
آب حــیـات مـی طـلـبــد حــرص تــشــنـه لـبدر وادیـی کــه مـوج ســرابــی نـدیـد کــس
طی شد جـهان واهل دلی از جـهان نخـاسـتدریـا بـه تـه رسـید و سـحـابـی نـدید کـس
ایـن مـاتــم دگــر کــه دریـن دشــت آتــشــیـندل آب گـشـت وچـشـم پـرآبـی نـدید کـس
حـرفی اسـت این که خـضـر بـه آب بـقا رسـیدزیـن چــرخ دل ســیـه دم آبــی نـدیـد کـس
از گــردش فـــلــک ،شـــب کــوتـــاه زنــدگــیزان سان بـسر رسید که خوابـی ندید کس
از دانــش آنــچـــه داد، کـــم رزق مـــی نــهــدچـون آسـمان درسـت حـسـابـی ندید کس
بـشکن طلسـم هسـتـی خـود راکه غیر از ینبـــر روی آن نــگــارنــقـــابـــی نــدیــدکــس
بــاد غـرور در ســرحــیـران عــشــق نـیـســتدر بــحــر آبــگـیـنـه حــبــابــی نـدیـد کــس
صائب به هر که می نگرم مست و بیخودستهـر چـنـد سـاقـیـی و شـرابـی نـدیـد کـس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج