فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥١: ای دریغا کز وصال یار ما را رنگ نیست

ای دریـغــا کــز وصــال یــار مــا را رنــگ نــیـســتدل ز دســتــم رفــتــه و دلــدارم انــدر چــنــگ نـیـســتچـون بـمـهـر دوسـت ورزیـدن مـرا نـیکـوسـ…

ای دریـغــا کــز وصــال یــار مــا را رنــگ نــیـســتدل ز دســتــم رفــتــه و دلــدارم انــدر چــنــگ نـیـســت
چـون بـمـهـر دوسـت ورزیـدن مـرا نـیکـوسـت نـامگـر بــطـعـن دشــمـنـان بــدنـام بــاشـم نـنـگ نـیـســت
بـی تو عالم بـر دلم ای جان چو چشم سوزنستچـشـم سـوزن بـر دلم چـون بـا تـو بـاشـم تـنگ نیسـت
کـس بـتـو مانند و نسـبـت نیسـت بـا تـو خـلـق رازنـگ هـمــچــون آیـنـه آیـیـنـه هـمـچــون زنـگ نـیـســت
گــر مــیـانــت در زرو یـاقــوت گــیـرم چــون کــمــرخـدمتـی نبـود که آن جـز خـاک و این جـز سنگ نیسـت
سـعـدی اریـک چـنـد در مـیـدان تـو اسـبـی بـرانـدمـرکــب مــا پــشــت ریـش و بــاره مــا لــنـگ نـیـســت
در سـخـن نیکـسـت هرکـس را و بـر بـالـای چـنگاین بـریـشـمـهـا کـه مـی بـینـی بـیـک آهـنـگ نـیـسـت
ســازهــا دارنــد مــردم مــخــتــلــف بــهــر طــربلـیک از آنـها در خـوش آوازی یکـی چـون چـنـگ نـیسـت
سـیف فـرغـانی نـکـو گـوید سـخـن مـنـکـر مـشـوچـون تـوان گـفـتـن شـکـر را طـعـم و گل را رنگ نیسـت
کار خواهی کرد عاشق شو که به زین نیست کارشعر خواهی گفت ازین سان گو که به زین لنک نیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج