فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥١٩: عاشقانی که مبتلای تواند

عاشـقانی که مبـتـلای تـواندپـادشـاهنـد چـون گـدای تـواندحـزن یـعـقـوبــشـان بـود زیـراهر یک ایوب صـد بـلـای تـوانـدگرچـه دارند در درون صـد دردهمـه مـو…

عاشـقانی که مبـتـلای تـواندپـادشـاهنـد چـون گـدای تـواند
حـزن یـعـقـوبــشـان بـود زیـراهر یک ایوب صـد بـلـای تـوانـد
گرچـه دارند در درون صـد دردهمـه مـوقـوف یک دوای تـواند
دل قـومی بـوصـل راضـی کنکـه بـجـان طـالب رضـای تـواند
مـرده عــشــق و زنـده امـیـدزنــده ومــرده از بــرای تــوانــد
آفـت عـقل و هوش اهل نظـرچـشـم و ابـروی دلربـای تـواند
ای سلیمان بـدستـگاه مکوبسـر مـوران کـه زیر پـای تـواند
یـک زبــانـنـد در مـلــامـت مـااین دو رویان که در قفای تواند
عالمی همچو سیف فرغانیبـا چنین حسن مبـتـلای تـواند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج