فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٥١٨: عشق خامش طرفه تر یا نکته های چنگ چنگ

عشق خامش طرفه تر یا نکته های چنگ چنگآتــش ســاده عــجــبــتــر یـا رخ مــن رنــگ رنــگبــرق آن رخ را چــه نـسـبــت بــا رخــان زرد زردتـنگ شـکر را چـه…

عشق خامش طرفه تر یا نکته های چنگ چنگآتــش ســاده عــجــبــتــر یـا رخ مــن رنــگ رنــگ
بــرق آن رخ را چــه نـسـبــت بــا رخــان زرد زردتـنگ شـکر را چـه نسـبـت بـا دل بـس تـنگ تـنگ
مـه بـرای مـشـتـری بـر تـخـت دل بـر تـخـت دلصـد هزاران جـان حـیران گـرد تـخـتـش دنـگ دنگ
کــوه طــور جـــان هــا ســـودای او ســـودای اواندر آن که بهر لعلش می جهد جان سنگ سنگ
صـیـقـل عـشـق ورا بــگـزیـن کـه تــا از آیـنـه تزود بــزدایـد بــه لـطـف خـویـشـتــن او زنـگ زنـگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج