فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥١٧: برخیز ز خواب و ساز کن چنگ

بـرخـیز ز خـواب و سـاز کـن چـنـگکـان فــتــنـه مـه عــذار گـلـرنـگنی خواب گذاشت خواجه نی صبرنی نام گذاشت خواجه نی ننگبــــدریـــد خــــرد هـــزار خـــ…

بـرخـیز ز خـواب و سـاز کـن چـنـگکـان فــتــنـه مـه عــذار گـلـرنـگ
نی خواب گذاشت خواجه نی صبرنی نام گذاشت خواجه نی ننگ
بــــدریـــد خــــرد هـــزار خــــرقـــهبــگـریـخـت ادب هـزار فـرسـنـگ
انـدیـشـه و دل بـه خـشـم بـا هـماسـتـاره و مـه ز رشـک در جـنگ
اســتــاره بــه جــنـگ کـز فــراقـشاین عرصـه چـرخ تـنگ شـد تـنگ
مـــه گـــویــد بـــی ز آفـــتـــابـــشتــا کــی بــاشــم ز چــرخ آونــگ
بـــازار وجـــود بـــی عـــقــیــقــشگو بـاش خـراب سـنگ بـر سنگ
ای عـشـق هـزارنـام خــوش جــامفــرهــنــگ ده هــزار فــرهــنــگ
بـــی صـــورت بــــا هـــزار صـــورتصـورت ده تــرک و رومـی و زنـگ
درده ز رحــیـق خــویـش یـک جــامیـا از رز خـویش یک کـفـی بـنـگ
بــگــشــا ســر خــنــب را دگــربــارتــا سـر بــنـهـد هـزار سـرهـنـگ
تـــا حـــلــقــه مــطــربـــان گــردونمــســتــانــه بـــرآورنــد آهــنــگ
مــخــمــور رهــد ز قــیـل و از قــالتـا حـشر چـو حشریان بـود دنگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج