فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥١٦: نیست جز لخت جگر چیزی دگر بر خوان من

نیسـت جـز لخـت جـگـر چـیزی دگر بـر خـوان مناز پـشیمانی دل خـود می خـورد مهمان مندر مـصـیبـت خـانـه ام گـرد تـعـلـق فـرش نیسـتسـیل خـجـلـت مـی بـرد از …

نیسـت جـز لخـت جـگـر چـیزی دگر بـر خـوان مناز پـشیمانی دل خـود می خـورد مهمان من
در مـصـیبـت خـانـه ام گـرد تـعـلـق فـرش نیسـتسـیل خـجـلـت مـی بـرد از خـانـه ویران مـن
از تـــنــور خــاک، نــان مــن فــطــیــر آمــد بـــروناز تــنـور آســمـان تــا چــون بــرآیـد نـان مـن
قــطــع پــیـونـد تــعــلـق کــرده ام زیـن خــاکــدانداغ دارد خـــار را کـــوتـــاهــی دامـــان مـــن
مـی کـنـد بــا آسـتــیـن جـوهـر ز روی تـیـغ پــاکآن که می چیند به دامن اشک از مژگان من
گــریــه مــن بـــحـــر را در حـــقـــه گــرداب کـــردکیست مرجان تا زند سرپنجه بـا مژگان من؟
از تــنـور هـر حــبــابــی سـر کـشـد طـوفـان نـوحچون بـه دریا رو نهد چشم محیط افشان من
نکهت زلف تـو راه شـش جـهت را بـسـتـه اسـتاز کـدامـین ره بـه هوش آید دل حـیران مـن؟
در سـر شـوریده من عـقل شـد سـودای عـشـقدیـو یـوسـف مـی شـود در پــلـه مـیـزان مـن
صائب از بس شور معنی هر طرف انگیخته استیادی از دیوان مـحـشـر مـی دهـد دیوان مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج