فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٥١٦: ای ظریف جهان سلام علیک

ای ظـریف جـهان سـلـام عـلیکان دائی و صـحــتــی بــیـدیـکداروی درد بـنـده چـیـسـت بـگـوقـبـله لـو رزقـت من شـفـتـیکاز تـو آیـم بــر تـو هـم بــه نـفـیـ…

ای ظـریف جـهان سـلـام عـلیکان دائی و صـحــتــی بــیـدیـک
داروی درد بـنـده چـیـسـت بـگـوقـبـله لـو رزقـت من شـفـتـیک
از تـو آیـم بــر تـو هـم بــه نـفـیـرآه الـمـسـتــغـاث مـنـک الـیـک
گر به خدمت نمی رسم به بدنانـمــا الــروح و الــفؤاد لــدیـک
گر خطابـی نمی رسد بی حرفپس جهان پر چرا شد از لبـیک
نـحـس گـویـد تـو را کـه بـدلـنـیسعد گوید تو را که یا سعدیک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج