فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥١٥: ای ظریف جهان سلام علیک

ای ظـریف جـهان سـلـام عـلیکای غـریـب زمـان ســلـام عـلـیـکای ســلــام تــو درنـگــنــجــیـدهدر خــم آسـمـان ســلـام عـلـیـکدی که بـگذشت روی واپس کردکا…

ای ظـریف جـهان سـلـام عـلیکای غـریـب زمـان ســلـام عـلـیـک
ای ســلــام تــو درنـگــنــجــیـدهدر خــم آسـمـان ســلـام عـلـیـک
دی که بـگذشت روی واپس کردکای ز هجـرت فغان سـلام علیک
روز فــردا ز عــشــق تــو گــویــدزوتــرم دررســان ســلـام عـلـیـک
گوش پـنهان کجـاسـت تـا شنوداز جــهـان نـهـان ســلـام عـلـیـک
هر سلامی که در جهان شنویچون صداییست زان سلام علیک
زیــن صــدا درگــذر بـــرابــر کــوهتـا بـبـینـی عـیـان سـلـام عـلـیک
مـن ز غـیـرت سـلـام تـو پـوشـمتــا نـدانـد دهـان ســلـام عـلـیـک
چون بـبستم دهان سلامت شدجـانب گـلـسـتـان سـلـام عـلـیک
ای صـلـاح جـهـان صـلـاح الـدیـنبـر تـو تـا جـاودان سـلـام عـلـیـک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج