فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥١٤: ایا هوای تو در جان ها سلام علیک

ایـا هـوای تـو در جـان هـا سـلـام عـلـیکغـلـام می خـری ارزان بـها سـلـام عـلیکایـا کـسـی کـه هـزاران هـزار جـان و روانهمی کشند ز هر سو تـو را سـلام عل…

ایـا هـوای تـو در جـان هـا سـلـام عـلـیکغـلـام می خـری ارزان بـها سـلـام عـلیک
ایـا کـسـی کـه هـزاران هـزار جـان و روانهمی کشند ز هر سو تـو را سـلام علیک
بـه وقـت خـواندن آن نامه های خـون آلودبـخـوان ز جـانب این آشـنا سـلـام عـلـیک
تو می خرامی و خورشید و ماه در پی توهمی دوند که ای خوش لقا سلام علیک
بـه خاک پـای تو هر دم همی کنند پـیغامهزار چـشـم کـه ای تـوتـیا سـلـام عـلیک
تـو تـیزگوش تـری از همه که هر نفـسـتز غـیب مـی رسـد از انبـیا سـلـام عـلـیک
سلام خـشک نبـاشد خـصوص از شاهانهزار خـلعت و هدیه ست بـا سلام علیک
چــنـانـک کـرد خــداونـد در شــب مـعـراجبـه نور مطـلق بـر مصـطـفی سـلام علیک
زهـی ســلــام کــه دارد ز نـور دنــب درازچـنین بـود چـو کـند کـبـریا سـلـام عـلـیک
گذشت این همه ای دوست ماجرا بـشنوولـیـک پـیـشـتـر از مـاجـرا سـلـام عـلـیک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج