فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥١٤: از گهر گرد یتیمی شست آب چشم من

از گـهـر گـرد یـتــیـمـی شـسـت آب چـشـم مـنتــوتــیـا شـد خـاک در عـهـد سـحـاب چــشـم مـنجـوهـر بــیـنـایـی مـن پـرده سـوز افـتـاده اسـتکـی سـفـیدی می…

از گـهـر گـرد یـتــیـمـی شـسـت آب چـشـم مـنتــوتــیـا شـد خـاک در عـهـد سـحـاب چــشـم مـن
جـوهـر بــیـنـایـی مـن پـرده سـوز افـتـاده اسـتکـی سـفـیدی می تـواند شـد نقـاب چـشـم مـن؟
آنـچـنـان کـز خـنـده گـردد غـنـچـه گـل بــی گـرهاز دل بــیــدار بـــاشــد فــتــح بـــاب چــشــم مــن
رشتـه اشکم بـعینه سـبـحـه بـگسسـتـه اسـتبــس کــه مــی آیـد غــبــارآلــود آب چــشــم مــن
مـوجـه تـردسـت را خـشـکـی کـند سـوهان روحآب بـــردارد گــر از دریــا ســـحـــاب چـــشــم مــن
دیــده مــن تـــا بـــه خــال دلــفــریــب او فــتـــادمـردمـک شـد نـقـطـه ســهـو کـتــاب چــشـم مـن
تـشـنه عرض گهر چـون تـنگ چـشـمان نیسـتـمگـریـه بــی اشـک بــاشــد انـتــخــاب چــشـم مـن
بس که می ریزم به تلخی اشک، هر مژگان منمـی شــود انـگـشــت زنـهـاری ز آب چــشــم مـن
دیــده بــیـدار انــجــم مــحــو شــد در خــواب روزهمـچـنان در پـرده غـیب اسـت خـواب چـشـم مـن
چـون تـواند بـحـر بـا من لـاف همچـشـمی زدن؟مـی زنـد پـهلـو بـه گـردون هـر حـبـاب چـشـم مـن
جـای حـیرت نیسـت گـردد گـر حـصـاری در تـنـوردر مـقـام لـاف، طــوفــان از حــجــاب چــشــم مـن
نه ز سـاقـی ناز و نه از خـم بـزرگـی می کـشـمتــا ز خــون دل مـهـیـا شــد شــراب چــشــم مــن
چـون رگ سـنگ اسـت صـائب در نظر مژگان مرابس که از غفلت گرانسنگ است خواب چشم من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج