فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥١٣: ای غم تو روغن چراغ ضمیرم

ای غـــم تـــو روغـــن چـــراغ ضـــمـــیــرمکم مکن ای دوست روغنم که بمیرمکـــز مـــدد روغـــن تـــو نــور فـــرســـتـــدسـوی فـتــیـل زبــان چــراغ ضـ…

ای غـــم تـــو روغـــن چـــراغ ضـــمـــیــرمکم مکن ای دوست روغنم که بمیرم
کـــز مـــدد روغـــن تـــو نــور فـــرســـتـــدسـوی فـتــیـل زبــان چــراغ ضـمـیـرم
چـون بــهـوای تــو عـشـق زنـده دلـم کـردشـمـع مـثـال ار سـرم بــرنـد نـمـیـرم
یوسف عهدی بـحسن وگرچـه چـو یعقوبحــزن فــراق تــو کـرده بــود ضــریـرم
چــــون زپــــی مـــژده وصـــال روان شـــداز در مــصــر عــنــایـت تــو بــشــیـرم
از اثــر بـــوی وصــل چــون دم عــیــســینـفـحــه پــیـراهـن تــو کـرد بــصــیـرم
سـوی تـو رفـتــم چـومـه دقـیـقـه دقـیـقـهکــرد شــعــاع رخ تــو بــدر مــنــیــرم
ســلـسـلـه درمـن فـگـنـد حــلـقـه زلـفـتهمچـو نگین کرد پـای بـسـتـه بـقیرم
مسـت بـدم گر سـپـاه حـسـن حـشر کردتــاخـتـن آورد و عـشـق بــرد اسـیـرم
بـــر در شـــهــر دلــم نــقــاره زد وگــفــتکز پـی سـلطان حـسـن ملک بـگیرم
جــان بــدر دل بــرم چــو اســب بــنـوبــتچـون ز رخ دوسـت شاه یافت سریرم
خـاتـم دولت چـو کـرد عـشـق در انگشـتمـن ز نگـینش چـو مـوم نقـش پـذیرم
کـس بــجــز از مـن نـیـافـت عـمـر دوبــارهزآنکه جـوان شـد زعشق دولت پـیرم
از پــی شــاهــان اگــر چــو زر بـــزنــنــدممـن بــجــز از سـکـه تــو نـام نـگـیـرم
مـن بــســخــن بــانـگ زاغ بــودم واکـنـونخـوشـتـر از آواز بـلـبـلـسـت صـفـیرم
وز اثــر قــطــره تــبــر عــشــق صــدف وارحـــامــل درنــد مــاهــیــان غـــدیــرم
چون دلم از غش خود چو سیم صفا یافتبــا زر خــالـص بــرابــرسـت شـعـیـرم
رقـص کن اکنون که گرم گشـت سـماعـمبـزم بـیارا کـه خـمـر گـشـت عـصـیرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج