فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥١٢: بباید عشق را ای دوست دردک

بـبـایـد عـشـق را ای دوسـت دردکدل پــــــردرد و رخـــــســـــاران زردکای بـی درد دل و بـی سـوز سـیـنـهبــود دعــوی مـشــتــاقـیـت ســردکجهان عشق بس بی…

بـبـایـد عـشـق را ای دوسـت دردکدل پــــــردرد و رخـــــســـــاران زردک
ای بـی درد دل و بـی سـوز سـیـنـهبــود دعــوی مـشــتــاقـیـت ســردک
جهان عشق بس بی حد جهانستتـــو داری دیــدگـــان نــیــک خـــردک
چــه دانـد روسـتــایـی مـخـزن شـاهکـــمـــاج و دوغ دانـــد جـــان کـــردک
بــجـز بــانـگ دفـت نـبــود نـصـیـبـیچو هستی چون خصی در روز گردک
اگــر خــواهـی کــه مـرد کــار گـردیز کــار و بـــار خـــود شــو زود فــردک
چـو چیزی یافتـی خود را تـو مفروشبــه پــیـش هـر دکـان مـانـنـد قــردک
کـه دعـوی مـردیت بـی جـان مـردانبــدان آرد کــه گــویـنـدت کــه مـردک
اگــر نــاگــاه مــردی پـــیــش افــتــدبــه خــون خــود دری کــاری نـبــردک
تو دیده بـسته ای در زهد می بـاشبــه تـسـبـیـح و بــه ذکـر چـنـد وردک
مـکـن شـیـخـی دروغـی بـر مـریدانار آن نـاز و کــرشــمـه ای فــســردک
شـه شـطـرنـجـی ار تـو کـژ بـبــازیبـه شـمـس الـدین تـبـریزی تـو نردک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج