فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥١٢: آه مظلوم است در بالا دوی ادراک من

آه مــظـــلــوم اســـت در بـــالــا دوی ادراک مــناز زبـردستی بـه ساق عرش پـیچد تـاک منکـیسـت دیگـر تـا تـوانـد دسـت بـا مـن کـوفـتـن؟کآسـمان بـاآن زب…

آه مــظـــلــوم اســـت در بـــالــا دوی ادراک مــناز زبـردستی بـه ساق عرش پـیچد تـاک من
کـیسـت دیگـر تـا تـوانـد دسـت بـا مـن کـوفـتـن؟کآسـمان بـاآن زبـردسـتـی بـود در خـاک من
نـیـســت چــیـن نـارســایـی در کـمـنـد فـکـرتــمهسـت گـیراتـر ز چـشـم آهوان فـتـراک مـن
چـــون پـــر پـــروانــه ســـوزد پـــرده افـــلـــاک راگـر نـفـس در دل نـدزدد شــعـلـه ادراک مـن
اشک نیسان چون صدف گوهر شود در سینه اموقت تخمی خوش که افتد در زمین پاک من
جـوهـر ذاتــی نـمـی گـردانـد از شـمـشـیـر رویمی زند سرپنجه بـا دریا خس و خاشاک من
شــمـع عـالـمـســوز را انـگـشــت زنـهـاری کـنـدچـون بـه محـفل رو نهد پـروانه بـی بـاک من
سـیر چـشمان را نظر بـر جـامه پـوشیده نیسـتورنه بـوی پـیرهن بـاشـد گـریبـان چـاک مـن
مـی شـود صـائب ز سـوز سـینـه ام عـالـم فـروزگر چـراغ کشتـه ای آرد کسی بـر خـاک من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج