فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥١١: از هواداران شود دایم مکدر شمع من

از هـواداران شــود دایـم مـکـدر شــمـع مـناز پــر پــروانــه دارد تــیـغ بــر ســر شــمــع مــنپــرتـو مـنـت کـنـد دلـهـای روشـن را سـیـاهمی شود دسـت …

از هـواداران شــود دایـم مـکـدر شــمـع مـناز پــر پــروانــه دارد تــیـغ بــر ســر شــمــع مــن
پــرتـو مـنـت کـنـد دلـهـای روشـن را سـیـاهمی شود دسـت حـمایت آسـتـین بـر شـمع من
از مـروت مـی کـنـد روشـن چــراغ خـصـم راگر به ظاهر می شود خامش ز صرصر شمع من
گــردنـی در زیـر تــیـغ از مــوم دارد نــرم تــردر نـظــر دارد هـمــانـا بــزم دیـگــر شــمــع مــن
زندگی نتوان بـه کوشش یافت، ورنه عمرهاغوطه زد در بـحـر ظلمت چـون سکندر شمع من
بـاشـد از جـوش هـواداران مـی روشـن مـرادارد از بــال و پــر پــروانـه ســاغــر شــمــع مـن
در شبستانی که دارد صد سمندر هر شرارشـد ز بـی پـروانگـی ها تـیر بـی پـر شـمـع مـن
گـوهر خـود را ز چـشـم زخـم می دارد نگـاهگــر نـســازد دامـن فــانـوس را تــر شــمــع مـن
از زبــان آتــشــیـنـم عــالــم دل زنــده شــدصـد چـراغ کـشـتـه را شـد افـسـر زر شـمـع من
دیده گـوهرشـنـاسـی نیسـت، ورنـه بـزم راتــازه رو دارد ز اشــک پــاک گــوهـر شــمـع مـن
سـرد مـهـری صـائب از جـا درنـمـی آرد مـرادر گـذار بــاد مـی سـوزد بــه لـنـگـر شـمـع مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج