فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٠

آن یــار کــز مــشــاهــده یــار بـــاز مــانــددارد دلـی غـمـی کـه ز دلـدار بـاز مـاندانـدرمـقـام وحـشـت هـجـر ایـن دل حـزینگـویی کـبـوتـریسـت کـه از…

آن یــار کــز مــشــاهــده یــار بـــاز مــانــددارد دلـی غـمـی کـه ز دلـدار بـاز مـاند
انـدرمـقـام وحـشـت هـجـر ایـن دل حـزینگـویی کـبـوتـریسـت کـه از یار بـاز ماند
هر دم نظـر کند بـصـطـرلاب بـخـت خـویشکـز مـدت فـراق چــه مـقـدار بــاز مـانـد
ایــن ذره شــد ز قــربـــت آن آفــتـــاب دوروآن تازه گل ز صحبـت این خار بـاز ماند
هم عـندلیب نطـق ز گفـتـار سـیر گـشـتهـم بــارگـیـر صـبــر ز رفـتـار بــاز مـانـد
هم طوطی از تـناول شـکر دهان بـبـسـتهم بـلـبـل از سـتـایش گـلـزار بـاز ماند
هـم مـرهم از رعـایت مـجـروح شـد مـلـولهـم صـحـت از تـعـهـد بـیمـار بـاز مـانـد
جــانـرا عــزای تــن چــو ز دلــدار دور شــددلرا صـلای غـم چـو زغمخـوار بـاز ماند
مسکین دل ز دست شده پای ره نداشتچـنـدی بـسـر دوید و بـنـاچـار بـاز مـاند
بــا زور بــازوی غـم او پــنـجــه چــون کـنـداکنون که دست طاقتش از کار باز ماند
بـر ملک مصر و خوبـی یوسف چـه دل نهدآن کز عزیز خویش چـنین خوار بـاز ماند
چـون آدم ار زخـلـد بـیفـتـد چـه غـم خـوردشـوریده طـالـعـی کـه ز دیدار بـاز مـاند
بـی تـو سـخـن بـعون که گوید که عندلیباز گل چـو دور گشـت ز گفـتـار بـاز ماند
اکـنـون کـه یارم از سـفـر هجـر بـازگـشـتدل رو بــیـار کــرد و ز اغــیـار بــاز مـانـد
خـاص از شـراب خـود قدحـی بـر کفم نهادزو پـاره یی بـخـوردم و بـسـیار بـاز ماند
یـاران مـن بــمـدرســه و خــانـقـه شــدنـدویـن بـی نـوا بـخـانـه خـمـار بــاز مـانـد
این یک فقیر گشت (و) بـپوشید خرقه ییوآن یک فقیه گشـت و بـتـکرار بـاز ماند
بـــر ره نــشــســت ره زن دنــیــا و آخــرتتـا هرکـه او نـبـود طـلـب کـار بـاز مـانـد
خـر تـن پـرسـت بــد بـعـلـت زار مـیـل کـردسـگ همتـی نداشـت بـمردار بـاز ماند
دل مرده یی شـمر چـو درین راه جـان ندادتـن جیفه یی بـود چو ازین دار بـاز ماند
تــن از گـلـیـم فـقـر بــدراعــه در گـریـخــتسـر از کلاه عـشـق بـدسـتـار بـاز ماند
درکـش سـمند عـشـق که از همرهی دلاین عـقـل کـهنه لـنگ بـیکـبـار بـاز ماند
اعـیـان شـهـر کـون و مـکـان عـاشــقـان اورفـتـنـد جـمـلـه وز همـه آثـار بـاز مـانـد
مخـصـوص بـود هریک ازیشـان بـخـدمـتـیمن شـاعری بـدم ز من اشعار بـاز ماند
مـن بـنـده نـیـز در پـی ایشـان هـمـی رودروزی دو بـهـر گـفـتـن اسـرار بـاز مـانـد
در بـزم عـشـق او دل من چـنگ شـوق زداین زیر و بـم از آن همـه اوتـار بـاز مـاند
او تــار چـنـگ عـشـق ز اطـوار شـوق بــودهر بـیت ناله یی کـه ز هر تـار بـاز ماند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج