فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٠: ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا

ای بــگـرفـتــه از وفـا گـوشـه کـران چـرا چـرابـر من خـسـتـه کـرده ای روی گران چـرا چـرابـر دل من که جای تـست کارگه وفای تستهر نفسـی همی زنی زخـم سـنا…

ای بــگـرفـتــه از وفـا گـوشـه کـران چـرا چـرابـر من خـسـتـه کـرده ای روی گران چـرا چـرا
بـر دل من که جای تـست کارگه وفای تستهر نفسـی همی زنی زخـم سـنان چـرا چـرا
گـوهر نو بـه گـوهری بـرد سـبـق ز مشـتـریجان و جهان همی بری جان و جهان چرا چرا
چشمه خضر و کوثـری ز آب حیات خوشتـریز آتـش هجـر تـو منم خـشـک دهان چـرا چـرا
مهر تـو جان نهان بـود مهر تو بـی نشان بـوددر دل مـن ز بـهر تـو نقـش و نشـان چـرا چـرا
گفت که جان جان منم دیدن جان طمع مکنای بــنـمـوده روی تــو صـورت جــان چـرا چـرا
ای تو بـه نور مستـقل وی ز تو اختـران خجلبـس دودلـی مـیـان دل ز ابـر گـمـان چـرا چـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج