فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٠: ایا بحسن چو شیرین بملک چون پرویز

ایا بـحـسـن چـو شیرین بـملک چـون پـرویزقد تـو سرو روانسـت و سرو تـو گل ریزبــروزگـار تــو جــز عـاشـقـی کـنـم نـســزدبـعهد خسرو چـون کار خـر کند شبـدی…

ایا بـحـسـن چـو شیرین بـملک چـون پـرویزقد تـو سرو روانسـت و سرو تـو گل ریز
بــروزگـار تــو جــز عـاشـقـی کـنـم نـســزدبـعهد خسرو چـون کار خـر کند شبـدیز
اگر ز لعل تـو مسـتـان عشـق نقل خـوهندبـخنده لب بـگشا و شکر ز پـسته بـریز
بــزیـر پــای مـیـاور چــو خــاک و بــرمـگــذرمرا که نیست بـجز دامن تـو دست آویز
گــرم بــتــیـغ بــرانــی ز پــیــش تــو نــرومنه من ز تـو نه ز حلوا کند مگس پـرهیز
من شکسته گر از تـو جفا کشم چه عجبنه دسـت دفـع بـلا دارم و نه پـای گریز
کسی کز آتش عشق تو گرم گشت دلشاز آب گـــــرد بـــــرآرد بآه دردآمـــــیـــــز
بـعهد حـسـن تـو شـد زنده سـیف فرغانیکه مرده خـفـتـه نماند بـروز رسـتـاخـیز
از آن زمان که چو فرهاد بـر تـو عاشق شدچو وجد گفته شیرین اوست شورانگیز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج