فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٠٨: صحبت جانان بر اهل دل از جان خوشترست

صحبـت جانان بـر اهل دل از جان خوشتـرستعاشقانرا خـاک کویش زآب حـیوان خـوشـتـرسـتچون زعشق او رسد رنجـی بـدل دردی بـجـانعاشـقان را رنج دل از راحـت جـان خ…

صحبـت جانان بـر اهل دل از جان خوشتـرستعاشقانرا خـاک کویش زآب حـیوان خـوشـتـرسـت
چون زعشق او رسد رنجـی بـدل دردی بـجـانعاشـقان را رنج دل از راحـت جـان خـوشـتـرسـت
شـاهبـاز عـشـق چـون مرغ دلـی را صـید کـردوقـت اواز حـال بـلبـل در گلسـتـان خـوشـتـرسـت
دسـت انـدرکـار او بـه از قـدم بــر تـخـت مـلـکپـای در بـنـد وی از سـردر گـریبـان خـوشـتـرسـت
بــنـده رااز دسـت جـانـان خـار غـم در پــای دلازگل صـد بـرگ بـر اطراف بـسـتـان خـوشـتـرسـت
دیده گـریان عـاشـق دایم اندر چـشـم دوسـتاز تـبـسـم کـردن گـلـهـای خـنـدان خـوشـتـرسـت
گرچه از حنسست آن دلبر چو خورشید آشکارعشق همچـون ذره اند سایه پـنهان خوشتـرست
آنچـه اندر حـق عـاشـق کرد معـشـوق اخـتـیارگـر هلاک جـان بـود مشـتـاق راآن خـوشـتـرسـت
مـور اگـر در خــانـه خـود انـس دارد بــا غـمـشخـانـه آن مـور از مـلـک سـلـیـمـان خـوشـتـرسـت
وصل جـانانرا چـو دل بـر تـرک جـان موقوف دیدجان بـداذ وگفت کز جان وصل جانان خوشتـرست
تـا بـکـیـخـسـرو در ایـران دیـدهـا روشـن شـودچـشم رستـم را زسرمه خاک تـوران خوشتـرست
سیف فرغانی درین ناخوش سرا بـا درد عشقوقت این مشتی گدا از وقت سلطان خوشترست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج