فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٠٧: به دلجویی و دلداری درآمد یار پنهانک

بــه دلــجــویـی و دلــداری درآمــد یـار پــنــهـانــکشب آمد چـون مه تـابـان شه خـون خوار پـنهانکدهان بـر می نهاد او دست یعنی دم مزن خـامشو مـی فــرمـ…

بــه دلــجــویـی و دلــداری درآمــد یـار پــنــهـانــکشب آمد چـون مه تـابـان شه خـون خوار پـنهانک
دهان بـر می نهاد او دست یعنی دم مزن خـامشو مـی فــرمـود چــشــم او درآ در کــار پــنـهـانـک
چـو کرد آن لطـف او مسـتـم در گلزار بـشـکسـتـمهـمـی دزدیـدم آن گـل هـا از آن گـلـزار پـنـهـانـک
بـدو گـفـتـم کـه ای دلـبـر چـه مکـرانگـیز و عـیاریبـرانگـیزان یکـی مـکـری خـوش ای عـیار پـنهانک
بـنه بـر گوش من آن لب اگر چه خلوتـست و شبمـهـل تــا بــرزنـد بــادی بــر آن اسـرار پــنـهـانـک
از آن اسرار عاشق کش مشو امشب مها خامشنـوای چـنـگ عـشـرت را بـجـنـبــان تـار پـنـهـانـک
بــده ای دلـبــر خـنـدان بــه رسـم صـدقـه پـنـهـاناز آن دو لـعـل جــان افـزای شــکـربــار پــنـهـانـک
کـه غـمـازان همه مسـتـند اندر خـواب گـفـت آریولیکن هست از این مستان یکی هشیار پنهانک
مکن ای شمس تـبـریزی چنین تـندی چنین تـیزیکـجــا یـابــم تــو را ای شـاه دیـگـربــار پــنـهـانـک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج