فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٥٠٦: دل ز کاهش واصل آن یار جانی شد ز من

دل ز کـاهش واصـل آن یار جـانی شـد ز مـنایـن زمـیـنـی از ریـاضــت آســمــانـی شــد ز مــنمشـت خـاری داشـتـم تـا آشـیانی داشـتـمبــاغـهـا سـر تـا سـر از…

دل ز کـاهش واصـل آن یار جـانی شـد ز مـنایـن زمـیـنـی از ریـاضــت آســمــانـی شــد ز مــن
مشـت خـاری داشـتـم تـا آشـیانی داشـتـمبــاغـهـا سـر تـا سـر از بـی آشـیـانـی شـد ز مـن
خانه داری دستگاه عیش بر من تنگ داشتخــانـه یـک شـهـر از بــی خــانـمـانـی شـد ز مـن
تـا چـو تـاک از دست خـود دادم عنان اخـتـیارنخل سرکش زیر دست از خوش عنانی شد ز من
ریـخـتـم در پــیـش دریـا آبــروی خـود، ولـیـکصـد صـدف سـیراب از گـوهـرفـشـانـی شـد ز مـن
چـون گل رعنا درون خـویش اندودم بـه خـونتــا دریـن بــسـتــانـسـرا رنـگ خـزانـی شـد ز مـن
می کنم صـائب قـضـا گر عـمر کوتـاهی نکردآنـچــه فـوت از زنـدگـی در شـادمـانـی شـد ز مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج