فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٠٦: جان و سر تو که بگو بی نفاق

جـان و سـر تـو که بـگو بـی نفـاقدر کــرم و حــســن چــرایــی تــو طــاقروی چو خورشید تو بـخشش کندروز وصـــــالــــی کــــه نــــدارد فـــــراقدل ز هـم…

جـان و سـر تـو که بـگو بـی نفـاقدر کــرم و حــســن چــرایــی تــو طــاق
روی چو خورشید تو بـخشش کندروز وصـــــالــــی کــــه نــــدارد فـــــراق
دل ز هـمــه بــرکــنـم از بــهـر تــوبـــهــر وفـــای تـــو بـــبـــنــدم نــطـــاق
گـر تــو مـرا گـویـی رو صــبــر کـنبـــاشــد تـــکــلــیــف بـــمــا لــایــطــاق
سخت بود هجر و فراق ای حبیبخـــاصـــه فــراقــی ز پـــی اعـــتـــنــاق
چـون پـدر و مادر عـقـلسـت و روحهر دو تویی چون شوم ای دوست عاق
روم چـو در مـهـر تــو آهـی کـنـنـددود رســــد جــــانـــب شـــام و عـــراق
در تــتــق ســیـنــه عــشــاق تــومــاه رخــان قــنـدلــبــان ســیـم ســاق
رقـص کـنـان در خــضــر لـطـف تــونــوش کــنــان ســاغــر صــدق و وفــاق
دسـت زنان جـملـه و گـویان بـلـاغطــاق و طـرنـبــیـن و طـرنـبــیـن و طـاق
مژده کـسـی را کـه زرش دزد بـردمـژده کــســی را کــه دهـد زن طــلـاق
خاصه کسی را که جـهان را همهتــرک کــنــد فــرد شــود بــی شــقــاق
لاجـرمش عشق کشـد پـیشکشهـمـچــو مـحـمـد بــه سـحــرگـه بــراق
بــــربــــردش زود بــــراق دلــــشفــــوق ســــمـــاوات رفــــاع طــــبــــاق
جـان و سـر تـو کـه بـگـو بـاقـیـشکـه دهـنـم بــســتــه شـد از اشـتــیـاق
هر چه بـگفتـم کژ و مژ راست کنچـونـک مـهـنـدس تـویی و مـن مـشـاق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج