فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٠٦: از عشق دل افروزم چون شمع همی سوزم

از عشق دل افروزم چون شمع همی سوزمچـون شمع همی سـوزم ازعشق دل افروزمازگـریـه وســوز مـن اوفــارغ ومـن هـر شــبچـون شمع زهجـر او می گریم و می سـوزمدرخـا…

از عشق دل افروزم چون شمع همی سوزمچـون شمع همی سـوزم ازعشق دل افروزم
ازگـریـه وســوز مـن اوفــارغ ومـن هـر شــبچـون شمع زهجـر او می گریم و می سـوزم
درخـانـه گـرم هـر شـب ازمـاه بـود شـمـعـیبی روی چو خورشیدت چون شب گذرد روزم
در عـشـق کـه مـردم رااز پــوسـت بــرون آردازشـوق شـود پــاره هـر جـامـه کـه بــر دوزم
هر چـند فـقـیرم مـن گـر دوسـت مـرا بـاشـدچـون گـنـج غـنـی بـاشـم گـر مـال بـیـنـدوزم
دانـش نـکــنـد یـاری در خــدمــت او کــس رامـن خــدمـت او کـردن از عـشــق وی آمـوزم
چـون سیف اگر بـاشم در صحبـت آن شیرینخــســرو نـزنــد پــنــجــه بــا دولــت پــیـروزم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج