فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٥٠٥: فریفت یار شکربار من مرا به طریق

فـریفـت یـار شـکـربـار مـن مـرا بـه طـریقکـه شـعـر تـازه بــگـو و بـگـیـر جـام عـتـیـقچــه چــاره آنـچ بــگـویـد بــبــایـدم کــردنچـگونه عـاق شـوم بـ…

فـریفـت یـار شـکـربـار مـن مـرا بـه طـریقکـه شـعـر تـازه بــگـو و بـگـیـر جـام عـتـیـق
چــه چــاره آنـچ بــگـویـد بــبــایـدم کــردنچـگونه عـاق شـوم بـا حـیات کان و عـقـیق
غـلام سـاقی خـویشـم شـکار عـشـوه اوکه سکر لذت عیش است و باده نعم رفیق
بـه شب مثال چراغند و روز چون خورشیدز عـاشـقی و ز مسـتـی زهی گزیده فـریق
شما و هر چه مراد شماست از بد و نیکمـن و مـنـازل سـاقـی و جـام هـای رحـیـق
بــیـار بــاده لــعــلـی کــه در مـعــادن روحدرافـکند شـررش صـد هزار جـوش و حـریق
روا بـود چـو تـو خـورشید و در زمین سـایهروا بـود چـو تـو سـاقـی و در زمـانـه مـفـیق
گـشـای زانـوی اشـتـر بـدر عـقـال عـقـولبـجـه ز رق جـهانـی بـه جـرعـه های رقـیق
چـو زانوی شـتـر تـو گشـاده شـد ز عـقالاگر چـه خـفـتـه بـود طـایرسـت در تـحـقیق
همی دود به که و دشت و بـر و بـحر روانبـه قـدر عـقل تـو گفـتـم نمی کنم تـعـمیق
کـمال عـشـق در آمیزش سـت پـیش آییدبـه اخـتـلاط مخـلد چـو روغـن و چـو سـویق
چـو اخـتـلـاط کـنـد خـاک بـا حـقـایق پـاککـنـد سـجـود مـخـلـد بـه شـکـر آن تـوقـیق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج