فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٥٠٥: بی اثر تا چند باشد ناله شبگیر من؟

بــی اثـر تـا چـنـد بــاشـد نـالـه شـبــگـیـر مـن؟تـا کـی از گوش گـران بـر سـنگ آید تـیر من؟بــا سـرافـرازی تــلـاش خــاکـسـاری مـی کـنـمچـون گـهر گـر…

بــی اثـر تـا چـنـد بــاشـد نـالـه شـبــگـیـر مـن؟تـا کـی از گوش گـران بـر سـنگ آید تـیر من؟
بــا سـرافـرازی تــلـاش خــاکـسـاری مـی کـنـمچـون گـهر گـرد یتـیمـی می کـند تـعـمیر مـن
آه بــی تأثــیــر مــن در زیـر لــب بــاشــد مــداماز کـجـی بـیرون نـمـی آید ز تـرکـش تـیر مـن
می شـود افـزون ز اسـبـاب تـسـلی وحـشـتـمتــیـغ زهـرآلـود دانـد سـبــزه را نـخـجــیـر مـن
آسـمـان بــر جـوهـر مـن پــرده نـتـوانـد کـشـیـدزهر قـاتـل مـی کـنـد زنگـار را شـمـشـیر مـن
از سـیـه کـاری بـه کـام مـن نـمـی گـردد زبــاناز گــرانـی لـنـگ دارد عــذر را تــقــصــیـر مـن
روزی مـن مـی رســد از خــامـه حــرف آفــریـناز سـر انگشـت بـاشد چـون یتـیمان شیر من
نی بـه نـاخـن مـی کـنـد الـمـاس زرین چـنگ رابس که پیچیده است بر خود غنچه دلگیر من
شاهد خامی است دست پا زدن در بند عشقبـرنمی خـیزد صـدا چـون جـوهر از زنجـیر مـن
آنـچـنـان رسـوا شـدم صـائب کـه مـاه و آفـتــاباز زمین گـیران بـود بـا عـشـق عـالـمـگـیر من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج