فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٥٠٤: کسی که بار غم عشق آن پسر کشدا

کـسـی کـه بـار غـم عـشـق آن پـسـر کـشـدازمـانـه غـاشـیـه دولـتــش بــسـر کـشـداکـسـی مـدام چـومـن بـی مـدام مـسـت بــودکه باده زآن لب شیرین چون شکر کش…

کـسـی کـه بـار غـم عـشـق آن پـسـر کـشـدازمـانـه غـاشـیـه دولـتــش بــسـر کـشـدا
کـسـی مـدام چـومـن بـی مـدام مـسـت بــودکه باده زآن لب شیرین چون شکر کشدا
کسـی خـورد می وصلش که بـی تـرش روییچـوزهر سـاغـر تـلـخـش دهند در کـشـدا
غــلــام آن مـه ســیـمـیـن بــرم کــه از پــی اومــدام از رگ کـــان آفـــتـــاب زرکـــشـــدا
اگـــر مــرا مــی عـــشـــقـــش زپـــا درانــدازدسـرم نه بـار کـله تـن نه بـار سـر کـشـدا
وگــر زپـــنــجــه ســیــمــیــن او بـــســاغــر زرلـبـان خـشـک تـو یکـروز لعـل تـرا کـشـدا
درخــت عــقــل بــیــک شــاخ بـــاده ازکــف اوزبــوســتــان نـهـاد تــو بــیـخ بــر کـشــدا
مــرا از آن رخ مــعــنـی نــمــا مــحــقــق شــدکـه روی او قـلـم نـســخ در صـور کـشـدا
بــدســت خــود یــد بــیـضــای آفــتــاب رخــتسـواد خـجــلـت بــر چـهـره قـمـر کـشـدا
زخـود همـی نرهم کـاشـکـی می عـشـقـشبـدسـت حـکم خـود از من مرا بـدر کشدا
کسی که ساغر ازین خم خورد سزد که مدامزعــیـب نـیـل کـنـد بــر رخ هـنـر کــشــدا
زعــاشــقــانـش تأثــیـر کــرد در مـن عــشــقکـه ذرهـای زمـیـن نـم زیـکــدگـر کـشــدا
اگـر چـه بــاخـتـه ام نـرد عـشـق مـی تـرسـمکـه مهره وارم در شـشـدر خـطـر کـشـدا
هـمـه عـنـای تــو از تــسـت سـیـف فـرغـانـیزخون شناس چو رگ زخم بـیشتـر کشدا
بــدیـگــران دل مــا مــی رود بــیـا ای دوســت(بــیـاور آنـچــه دل مـابــیـکـدگـر کـشــدا)

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج