فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٠٤: باز از آن کوه قاف آمد عنقای عشق

بـــاز از آن کــوه قــاف آمــد عــنــقــای عــشــقبــاز بــرآمـد ز جــان نـعـره و هـیـهـای عـشـقبــاز بــرآورد عــشــق ســر بــه مــثــال نـهـنــگتــا…

بـــاز از آن کــوه قــاف آمــد عــنــقــای عــشــقبــاز بــرآمـد ز جــان نـعـره و هـیـهـای عـشـق
بــاز بــرآورد عــشــق ســر بــه مــثــال نـهـنــگتــا شــکـنـد زورق عـقـل بــه دریـای عـشــق
سـینـه گـشـادسـت فـقـر جـانـب دل های پـاکدر شـکـم طـور بـین سـینـه سـینـای عـشـق
مــرغ دل عـــاشـــقـــان بـــاز پـــر نــو گـــشـــادکز قـفـص سـینه یافـت عـالم پـهنای عـشـق
هــر نــفـــس آیــد نــثـــار بـــر ســـر یــاران کــاراز بر جانان که اوست جان و دل افزای عشق
فتنه نشان عقل بود رفت و به یک سو نشستهر طـرف اکـنـون بـبـین فـتـنـه دروای عـشـق
عـقل بـدید آتـشـی گفت که عـشـقسـت و نیعـشـق بــبــیـنـد مـگـر دیـده بـیـنـای عـشـق
عــشــق نــدای بـــلــنــد کــرد بــه آواز پــســتکـای دل بــالـا بــپــر بــنـگـر بــالـای عــشــق
بــنـگــر در شــمــس دیـن خــســرو تــبــریـزیـانشـادی جـان های پـاک دیده دل های عشـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج