فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٠٣: ای ناطق الهی و ای دیده حقایق

ای نــاطــق الــهـی و ای دیـده حــقــایـقزیـن قــلــزم پــرآتــش ای چــاره خــلــایــقتو بـس قدیم پـیری بـس شاه بـی نظیریجــان را تــو دســتــگـیـری ا…

ای نــاطــق الــهـی و ای دیـده حــقــایـقزیـن قــلــزم پــرآتــش ای چــاره خــلــایــق
تو بـس قدیم پـیری بـس شاه بـی نظیریجــان را تــو دســتــگـیـری از آفـت عـلـایـق
در راه جـان سپـاری جان ها تـو را شکاریآوخ کـز این شـکـاران تـا جـان کیسـت لایق
مخلوق خود کی بـاشد کز عشق تو بلافدای عـاشــق جــمـالـت نـور جــلـال خــالـق
گویی چه چاره دارم کان عشق را شکارمبـیـمـار عـشـق زارم ای تـو طـبـیـب حـاذق
لطف تـو گفت پـیش آ قهر تو گفت پـس روما را یکی خبر کن کز هر دو کیست صادق
ای آفتـاب جـان ها ای شمس حـق تـبـریزهـر ذره از شـعـاعـت جــان لـطـیـف نـاطـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج