فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٠٢: ای جهان را دلگشا اقبال عشق

ای جـهان را دلگشـا اقـبـال عـشـقیفـعـل الـله ما یشـا اقـبـال عـشـقای صـفـا و ای وفـا در جــور عـشـقای خوشا و ای خوشا اقبال عشقای بـده جـانتـر ز جـان د…

ای جـهان را دلگشـا اقـبـال عـشـقیفـعـل الـله ما یشـا اقـبـال عـشـق
ای صـفـا و ای وفـا در جــور عـشـقای خوشا و ای خوشا اقبال عشق
ای بـده جـانتـر ز جـان دیدار عشـقوی فزون از جـان و جا اقبـال عشق
تــا ز اخــلـاص و ریـا بــیـرون شــدمجـان اخـلـاص و ریـا اقـبـال عـشـق
گـر بـگردد آفـتـاب از ضـعـف نیسـتنقل کرد از جـا بـه جـا اقبـال عشق
خـلـق گـویـد عـاقـبـت مـحـمـود بـادعـاقـبـت آمد بـه مـا اقـبـال عـشـق
من دهان بـستم که بـگشادست پردر دل خــلـق خــدا اقـبــال عـشـق
بـد دعـا زنـبـیـل و این دولـت خـلـیلمی نگـنجـد در دعـا اقـبـال عـشـق
وحدت عشقست این جا نیست دویا تـویی یا عـشـق یا اقبـال عشـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج