فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٠١: گر خمار آرد صداعی بر سر سودای عشق

گر خمار آرد صداعی بر سر سودای عشقدررسـد در حـین مدد از سـاقی صـهبـای عـشـقور بــدرد طـبـل شـادی لـشـکـر عـشـاق رامــژده انــافــتــحــنــا دردمــد ســ…

گر خمار آرد صداعی بر سر سودای عشقدررسـد در حـین مدد از سـاقی صـهبـای عـشـق
ور بــدرد طـبـل شـادی لـشـکـر عـشـاق رامــژده انــافــتــحــنــا دردمــد ســرنــای عــشــق
زهر اندر کـام عـاشـق شـهد گـردد در زمانزان شکرهایی که روید هر دم از نی های عشق
یـک زمـان ابـری بـیـایـد تـا بــپـوشـد مـاه راابـر را در حـین بـسـوزد بـرق جـان افـزای عـشـق
در مــیـان ریـگ ســوزان در طــریـق بــادیـهبـانگ های رعـد بـینی مـی زنـد سـقـای عـشـق
سـاقیا از بـهر جـانت سـاغری بـر خـلق ریزیـا صـلـا درده بـه سـوی قـامـت و بـالـای عـشـق
شمس تـبـریز ار بـتـاند از قبـاب رشک حـققـبــه هـای مـوج خــیـزد آن دم از دریـای عـشـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج