فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٠٠: ای مونس و غمگسار عاشق

ای مـونـس و غــمـگـســار عــاشــقوی چشم و چراغ و یار عاشقای داروی فـــربــــهـــی و صـــحــــتاز بـــهــر تـــن نــزار عــاشـــقای رحـــمـــت و پـــاد…

ای مـونـس و غــمـگـســار عــاشــقوی چشم و چراغ و یار عاشق
ای داروی فـــربــــهـــی و صـــحــــتاز بـــهــر تـــن نــزار عــاشـــق
ای رحـــمـــت و پـــادشـــاهــی تـــوبـــربــوده دل و قــرار عــاشــق
ای کــــرده خــــیـــال را رســــولـــیدر واســطــه یـادگـار عــاشــق
آن را کــه بــه خــویـش بــار نــدهـیکـی بـیـنـد کـار و بــار عـاشـق
از جــذب و کــشــیــدن تـــو بـــاشــدآن نـــالــــه زار زار عــــاشــــق
تـــعــلــیــم و اشـــارت تـــو بـــاشــدآن حـیـلـه گـری و کـار عـاشـق
از راه نـــــمـــــودن تـــــو بـــــاشـــــدآن رفــتـــن راهــوار عـــاشـــق
ای بــنــد تــو دلــگــشــای عــاشــقوی پــنـد تـو گـوشـوار عـاشـق
دیرست که خواب شب نمانده استدر دیـده شــرمـســار عـاشــق
دیـرســت کـه اشـتــهـا بــرفـتــسـتاز مـعـده لـقـمه خـوار عـاشـق
دیـرسـت کـه زعـفـران بــرسـتـسـتاز چــهــره لــالــه زار عــاشــق
دیـــرســــت کــــز آب هــــای دیـــدهدریــا کــردی کــنــار عــاشـــق
زین ها چـه زیانـش چـون تـو بـاشـیچـاره گـر و غـمگسـار عـاشـق
صــد گـنـج فــروشــیـش بــه دانـگـیوان دانـگ کـنـی نـثـار عـاشـق
ای لــــاف ابــــیـــت عــــنــــد ربــــیآرایــش و افــتـــخــار عــاشــق
لـو لــاک لــمـا خــلــقــت الــافــلــاکنـه چـرخ بــه اخـتــیـار عـاشـق
بـس کن که عنایتـش بـسنده اسـتبـرهان و سـخـن گـزار عـاشـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج