فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٤: یک نکوروی ندیدم که گرفتار تو نیست

یـک نــکــوروی نــدیـدم کــه گــرفــتــار تــو نـیـســتنـیسـت در مـصـر عـزیزی کـه خـریدار تـو نیسـتمــی بـــری دل ز کــف شـــیــر شـــکــاران جـــهــا…

یـک نــکــوروی نــدیـدم کــه گــرفــتــار تــو نـیـســتنـیسـت در مـصـر عـزیزی کـه خـریدار تـو نیسـت
مــی بـــری دل ز کــف شـــیــر شـــکــاران جـــهــانشـیـر را حـوصـلـه چـشـم جـگـردار تــو نـیـسـت
لــالــه ای را نــتــوان یــافــت دریــن ســبـــز چــمــنکـه دلـش سـوخـتـه آتــش رخـسـار تـو نـیـسـت
هـر کـجــا صــاف ضـمـیـری اســت تــرا مـی جــویـدآب آیـیـنـه هـمـیـن تــشــنـه دیـدار تــو نـیـســت
چــون قـضـا، ســلـسـلـه زلـف تــو عـالـمـگـیـرســتگـردنـی نـیسـت کـه در حـلـقـه زنـار تـو نـیسـت
چـشم پـرسش ز تـو دارند چـه مخـمور و چـه مستنرگسـی نیسـت درین بـاغ کـه بـیمار تـو نیسـت
گـر چـه از بـاغ تـو یک گـل نـشـکـفـتـه اسـت هـنـوزمـژه ای نـیـسـت کـه خـار سـر دیوار تـو نـیسـت
نـه هـمـیـن بـر گـل رخـسـار تـو شـبـنـم مـحـوسـتدیده کیسـت کـه محـو گل رخـسـار تـو نیسـت؟
هــر کـــســـی را لــب لــعـــلــت بـــه زبـــانــی داردشیوه ای نیسـت که در لعل شکربـار تـو نیسـت
دامــن حـــســـن تـــو از دیــده مــا پـــاکــتـــرســـتگـل شـبــنـم زده در عـرصـه گـلـزار تــو نـیـسـت
گــر چــه در ظــرف صــدف بــحــر نـگــردد مـســتــورسـینه کـیسـت کـه گـنجـینه اسـرار تـو نیسـت؟
خـــوب کـــردی کـــه رخ از آیــنــه پـــنــهــان کـــردیهـر پــریـشـان نـظـری لـایـق دیـدار تــو نـیـسـت
هر که دست از تو کشیده است چه دارد در دست؟چه طلب می کند آن کس که طلبکار تو نیست؟
پـــیــش اربـــاب غــرض مــهــر بـــه لــب زن صـــائبگـوش این بـدگـهـران در خـور گـفـتـار تـو نـیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج