فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤: ز دل خیال میانش بدر نمی آید

ز دل خــیـال مــیـانـش بــدر نـمــی آیـدز لـفـظ مـعـنی پـیچـیده بـر نمی آیدنظـر ز عـارض او بـرنمـی تـوانم داشـتبـهشـت اگر چـه مرا در نظرنمی آیدپیام لط…

ز دل خــیـال مــیـانـش بــدر نـمــی آیـدز لـفـظ مـعـنی پـیچـیده بـر نمی آید
نظـر ز عـارض او بـرنمـی تـوانم داشـتبـهشـت اگر چـه مرا در نظرنمی آید
پیام لطف تو بـا عاشق اختیاری نیستگـرفـتـگی ز نسـیم سـحـر نمی آید
بـه بـاددستی طوفان چه می کند لنگرشـکـیب بـا دل خـودکـام بـرنمی آید
شرر بـه آتـش سـوزنده بـازگشت نمودحـضـور خـاطـر مـا از سـفـر نمی آید
ز آبـگـیـنـه او بـر دلـم غـبـاری نـیـسـتکه عاشقی ز پریشان نظر نمی آید
سبوی باده دل تنگ در جهان نگذاشتز دسـت بـستـه مگو کار بـرنمی آید
دلم دونیم شـد از دیدنش که می گویدکـه کـار تـیغ ز مـوی کـمـر نمـی آید
چــرا ز بــیـم کـنـار از کـنـار مـی گـذریتـرا کـه مـوی میان در نظـر نمی آید
ازین چـه سود که دریاست در گره او راچو دفع تـشنه لبـی از گهر نمی آید
ز شرم خنده او استخوان صبـح گداختشکر بـه حسن گلوسوز بـرنمی آید
که بـر چـراغ دل من زد آسـتـین صـائبکه بـوی سوختـگی از جگر نمی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج