فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ٤: جان روشندل ز جسم مختصر باشد جدا

جــان روشـنـدل ز جـسـم مـخـتــصـر بــاشـد جـدادر صـدف از راه غـلـطـانـی گـهـر بــاشــد جــدااز فــشــردن غــوطــه در دریـای وحــدت مـی زنـدگـر چـه از …

جــان روشـنـدل ز جـسـم مـخـتــصـر بــاشـد جـدادر صـدف از راه غـلـطـانـی گـهـر بــاشــد جــدا
از فــشــردن غــوطــه در دریـای وحــدت مـی زنـدگـر چـه از هـم بـنـد بـنـد نـیشـکـر بـاشـد جـدا
رشتـه سـازی اسـت کز مضراب دور افتـاده اسـتدردمـنـدان را رگـی کـز نـیـشـتــر بــاشـد جــدا
خــازن گــنــج گــهــر را دور بــاشــی لــازم اســتنیسـت ممکـن کـوه را تـیغ از کـمر بـاشـد جـدا
بی تکلف، مصحف بر طاق نسیان مانده ای استحـسن نو خـطی که از صاحـب نظر بـاشد جـدا
از دلـیـل عـقـل بــر مـن کـوه و صـحـرا تــنـگ شـدوقت آن سرگشتـه خوش کز راهبـر بـاشد جـدا
چـون نگـین از نگین دان بـر کـنار افـتـاده ای اسـتاز سـر زانـوی فـکـر آن را کـه سـر بــاشـد جـدا
مـی کـنـد بــی اخـتــیـاری عـاشـقـان را کـامـیـابنیست ممکن بهله را دست از کسر باشد جدا
از جـهان سـرد مـهر امـید خـونـگـرمـی خـطـاسـتشـیر در یک کـاسـه اینجـا از شـکر بـاشـد جـدا
از هـم آوازان دو بـالـا مـی شـود گـلـبـانـگ عـیـشوای بـر کـبـکی که از کوه و کـسـر بـاشـد جـدا
دسـت کـمـتـر مـی دهد جـمـعـیت نـیکـان بـه همنـقـطـه هـای انـتـخـاب از یـکـدگـر بــاشـد جـدا
سـلـک جـمـعـیـت بـدان را نـیـز مـی پـاشـد ز هـمنـقـطـه های شـک اگـر از همـدگـر بـاشـد جـدا
تـا نگردد پـخـتـه، دل عضوی اسـت از اعضـای تـنکی ز بـرگ خویش در خـامی ثـمر بـاشد جـدا؟
مـعـنی بـیگـانه صـائب مـی کـند وحـشـت ز لـفـظاز تــن خــاکـی، دل روشـن گـهـر بــاشـد جــدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج