فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٤: جان به جانان کی رسد جانان کجا و جان کجا

جـان بـه جـانان کی رسد جـانان کجـا و جـان کجـاذره است این، آفتاب است، آن کجا و این کجادسـت مـا گـیـرد مـگـر در راه عـشـقـت جـذبـه ایورنـه پــای مـا کـ…

جـان بـه جـانان کی رسد جـانان کجـا و جـان کجـاذره است این، آفتاب است، آن کجا و این کجا
دسـت مـا گـیـرد مـگـر در راه عـشـقـت جـذبـه ایورنـه پــای مـا کـجـا ویـن راه بــی پـایـان کـجـا
تـرک جـان گـفـتـم نـهـادم پــا بــه صـحـرای طـلـبتــا در آن وادی مـرا از تــن بــرآیـد جــان کـجــا
جــســم غـم فـرسـود مـن چــون آورد تــاب فـراقایـن تــن لـاغـر کـجــا بــار غـم هـجــران کـجــا
در لـــب یــار اســـت آب زنــدگـــی در حـــیــرتـــمخضر می رفت از پـی سرچـشمه حـیوان کجـا
چون جرس با ناله عمری شد که ره طی می کندتـا رسـد هاتـف بـه گـرد مـحـمـل جـانـان کـجـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج