فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

شماره ٤: بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال است

بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال استمن و درس عشق ای دل! که تمام وجد و حال استز مــراحـــم الـــهــی، نــتـــوان بـــریــد امــیــدمـشـنـو حـدیـث زاه…

بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال استمن و درس عشق ای دل! که تمام وجد و حال است
ز مــراحـــم الـــهــی، نــتـــوان بـــریــد امــیــدمـشـنـو حـدیـث زاهـد، کـه شـنـیـدنـش وبــال اسـت
طمع وصال گفتـی که بـه کیش ما حرام استتـو بـگو که خـون عاشق، بـه کدام دین حـلال اسـت؟
بـه جـواب دردمندان، بـگشـا لب ای شـکرخـا!بـه کرشـمه کن حـواله، که جـواب صـد سـوال اسـت
غـم هجـر را بـهائی، بـه تـو ای بـت سـتـمـگـربــه زبـــان حــال گــویــد کــه زبــان قــال لــال اســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج