فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٤٩: فتنه خفته ز چشم مست تو بیدار شد

فـتــنـه خـفـتـه ز چـشـم مـسـت تــو بــیـدار شـدخـاصـه آن سـاعـت کـه زلفـت نیز بـا او یار شـددر شـب هـجـرت بــبــیـنـم روز وصـلـت را بــخـوابگـر تــوا…

فـتــنـه خـفـتـه ز چـشـم مـسـت تــو بــیـدار شـدخـاصـه آن سـاعـت کـه زلفـت نیز بـا او یار شـد
در شـب هـجـرت بــبــیـنـم روز وصـلـت را بــخـوابگـر تــوانـد بــخـت خـواب آلـود مـن بــیـدار شـد
روزگــاری نــاکــشــیــده مــحــنــت هــجــران تـــوچـون تـوان از نـعـمـت وصـل تـو بــرخـوردار شـد
تــا بــدیـدم نـرگـس مـخـمـور تــو از خـمـر عـشـقآنچـنـان مـسـتـم کـه نتـوانم دگـر هشـیار شـد
آنکـه مردم را بـدم کـردی چـو عـیسـی تـندرسـتچـشـم بـیمـار تـو دید از عـشـق تـو بـیمار شـد
شــور از مـردم بــرآمـد گـریـه بــر عــاشــق فـتــادچـون لـب شـیـرین تـو از خـنـده شـکـربـار شـد
چـاره تـسـلـیم اسـت بـا تـقـدیر نتـوان پـنجـه کـرددسـت تـدبـیـرم چـو انـدر کـار تـو بـی کـار شـد
تــا تــو پــیـدا آمـدی مــا را خــمـوشــی بــود کــارگـل چـو رو بـنمـود بـلـبـل را سـخـن ناچـار شـد
پـیش ازین بـی عشـق تـو در نظـم ما ذوقی نبـودهرکه عاشق گشت بر شیرین شکر گفتار شد
گر کسی خواهد که بیند جان مصور همچو جسمگودرین صـورت نگـر کـز حـسـن معـنی دار شـد
سـیف فـرغـانـی جـوانی رفـت تـا کـی عـاشـقـیپـیر گشـتـی، تـوبـه کن، هنگام اسـتـغفار شـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج