فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤٩: برجه ز خواب و بنگر نک روز روشن آمد

بــرجــه ز خـواب و بــنـگـر نـک روز روشـن آمـددل را ز خــواب بــرکــن هـنـگــام رفــتــن آمـدتـــا کــی اشـــارت آیــد تـــو نــاشـــنــوده آریترسم که…

بــرجــه ز خـواب و بــنـگـر نـک روز روشـن آمـددل را ز خــواب بــرکــن هـنـگــام رفــتــن آمـد
تـــا کــی اشـــارت آیــد تـــو نــاشـــنــوده آریترسم که عشق گوید کاین خواجه کودن آمد
رفتند خوشه چینان وین خوشه چین نشستهکـز ثــقـل و از گـرانـی چـون تــل خـرمـن آمـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج