فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٩٩: چند گردد قسمت افسردگان گفتار من؟

چـند گـردد قـسـمـت افـسـردگـان گـفـتـار مـن؟تـا بـه کی تـلقـین خـون مرده بـاشـد کار من؟خـاکـیان از سـیر و دور مـن کـجـا واقـف شـوند؟آسـمـان جـایی کـه …

چـند گـردد قـسـمـت افـسـردگـان گـفـتـار مـن؟تـا بـه کی تـلقـین خـون مرده بـاشـد کار من؟
خـاکـیان از سـیر و دور مـن کـجـا واقـف شـوند؟آسـمـان جـایی کـه بـاشـد نقـطـه پـرگـار مـن
مـی زنـد مـوج حــلــاوت بــوســتــان از نـالـه اماشک شـبـنم گریه تـلخـی اسـت از گلزار من
گـرم جـولـانـی نـدارد هـمـچـو مـن این خـاکـدانداغـهـا دارد زمـیـن بــر ســیـنـه از رفـتــار مـن
بــال اقــبــال هـمـا را در ســعــادت گــســتــریمـی شــمـارد فـرد بــاطــل ســایـه دیـوار مـن
چون رگ کان نیست ممکن از گهر مفلس شودهـر رگ ابــری کــه بــرخــیـزد ز دریـا بــار مــن
چـون فـلـک، سـیـر مـه و اخـتـر دلـم را وا نـکـردوا نـشـد زیـن نـاخـن و دنـدان گـره از کـار مـن
همچو قارون در ضمیر خاک پـنهان گشتـه استدر تــه گــرد کــســادی گــوهـر شــهـوار مــن
پـیـش مـن کـفـرسـت از یـاد خـدا غـافـل شـدناز رگ خـــواب اســـت زنــار دل بـــیــدار مـــن
نیست بـی حاصلتـری از من که پـیر می فروشبـرنمـی گـیرد بـه جـامی جـبـه و دسـتـار مـن
بـر زبـان و دل مرا جـز گفتـگوی عـشـق نیسـتمی جهد چون سنگ و آهن آتش از گفتار من
پـنجـه مرجـان شود چـون دست دریا رعشه دارچـون بـرآیـد ز آسـتـیـن مـژگـان گـوهـربـار مـن
از تـب گـرم اسـت صـائب شـمـع بـر بـالـین مـرااز سـرشـک تـلـخ بـاشـد شـربـت بـیـمـار مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج