فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٩٨: کعبه جان ها تویی گرد تو آرم طواف

کــعــبــه جــان هــا تــویـی گــرد تــو آرم طــوافجـغـد نـیـم بــر خـراب هـیـچ نـدارم طـوافپــیــشــه نــدارم جــز ایـن کــار نــدارم جــز ایـنچون فل…

کــعــبــه جــان هــا تــویـی گــرد تــو آرم طــوافجـغـد نـیـم بــر خـراب هـیـچ نـدارم طـواف
پــیــشــه نــدارم جــز ایـن کــار نــدارم جــز ایـنچون فلکم روز و شب پیشه و کارم طواف
بهتر از این یار کیست خوشتر از این کار چیستپـیش بـت مـن سـجـود گـرد نگـارم طـواف
رخــت کـشـیـدم بــه حــج تــا کـنـم آن جــا قـراربــرد عــرب رخــت مـن بــرد قـرارم طــواف
تشنه چه بیند بـه خواب چشمه و حوض و سبـوتــشـنـه وصـل تــوام کـی بــگـذارم طـواف
چـــونــک بـــرآرم ســجـــود بـــازرهــم از وجـــودکعـبـه شـفیعم شـود چـونک گزارم طـواف
حـاجـی عـاقـل طـواف چـنـد کـنـد هـفـت هفـتحـاجــی دیـوانـه ام مـن نـشـمـارم طـواف
گـفـتـم گل را کـه خـار کـیسـت ز پـیشـش بـرانگـفـت بــسـی کـرد او گـرد عـذارم طـواف
گـفـت بــه آتــش هـوا دود نـه درخــورد تــوسـتگـفـت بــهـل تــا کـنـد گـرد شـرارم طـواف
عشق مرا می سـتـود کو همه شب همچـو ماهبـر سـر و رو مـی کـند گـرد غـبـارم طـواف
همـچـو فـلـک مـی کـند بـر سـر خـاکـم سـجـودهمچـو قـدح می کـند گـرد خـمارم طـواف
خواجـه عجـب نیست اینک من بـدوم پـیش صیدطـرفـه که بـر گرد من کرد شـکـارم طـواف
چــار طــبــیــعــت چــو چــار گــردن حــمــال دانهمـچـو جـنـازه مـبـا بـر سـر چـارم طـواف
هـــســـت اثـــرهـــای یـــار در دمـــن ایــن دیــارور نـه نـبـودی بــر ایـن تـیـره دیـارم طـواف
عـــاشـــق مــات ویــم تـــا بـــبـــرد رخـــت مــنور نـه نـبـودی چـنـیـن گـرد قـمـارم طـواف
سـرو بـلـندم کـه مـن سـبـز و خـوشـم در خـزاننی چـو حـشـیشـم بـود گرد بـهارم طواف
از ســپـــه رشــک مــا تــیــر قــضــا مــی رســدتـا نـکـنی بـی سـپـر گـرد حـصـارم طـواف
خـشـت وجــود مـرا خــرد کـن ای غـم چــو گـردتـا که کـنم همچـو گرد گرد سـوارم طـواف
بـس کـن و چـون مـاهیان بـاش خـموش اندر آبتـا نه چـو تـابـه شـود بـر سـر نـارم طـواف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج