فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٤٩٨: بدیدم بر در یار ایستاده

بـــدیــدم بـــر در یــار ایــســتــادهچو من بـودند بـسیار ایستادهبسوز سینه وآب دیده چون شمعبـشب در خدمت یار ایستـادهبـرآن نقـطـه کـه در مـرکـز نگـنجـ…

بـــدیــدم بـــر در یــار ایــســتــادهچو من بـودند بـسیار ایستاده
بسوز سینه وآب دیده چون شمعبـشب در خدمت یار ایستـاده
بـرآن نقـطـه کـه در مـرکـز نگـنجـدبـسـر مـانند پـرگـار ایسـتـاده
بـگـرد دوسـت سـربـازان عـاشـقچوگرداگرد (گل) خار ایستاده
زمین وار ار چـه بـنشـینند از سـیرنبـاشند آسمان وار ایسـتـاده
نشـسـتـه چـنگ بـر زانوی مطربزبــهـر نـالـه اوتــار ایـسـتــاده
ازآن آرام جـــــان یـــــک درد دل رابـجان چندین خریدار ایستـاده
محبـت کار صعبـست وجـز ایشاننـدیدم بـهر این کـار ایسـتـاده
بــصـحـرای قـیـامـت در تــوان دیـدهمه مـردم بـیکـبـار ایسـتـاده
ایـا درکـوی تــو چـون مـن گـدایـیچـو بـلبـل بـهر گلزار ایستـاده
غـم عـشـقت چـنین ازپـا درافـگندمرا وچون تو غمخوار ایستـاده
مـهـاجـر را خـصـم انـدیشـه نـبـودبـیاری کـردن انصـار ایسـتـاده
ســـر گـــردون بـــزیـــر پـــای داردخرم در تحت این بـار ایستاده
ورای ســیـف فــرغــانـی گـدایـیبـرین در نیست دیار ایستـاده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج