فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٩٧: چون زند موج حلاوت کلک شکر بار من

چـون زنـد مـوج حـلـاوت کـلـک شـکـر بــار مـنپـستـه خندان شود لب بـستـه از گفتـار مندامـن فــکـر مـن اســت از دامـن گـل پــاکــتــرچـشم شبـنم می پـرد د…

چـون زنـد مـوج حـلـاوت کـلـک شـکـر بــار مـنپـستـه خندان شود لب بـستـه از گفتـار من
دامـن فــکـر مـن اســت از دامـن گـل پــاکــتــرچـشم شبـنم می پـرد در حسرت گلزار من
چـون صـدف دریـادلـان را بــاز مـی مـانـد دهـنگوهرافـشـانی کند چـون کـلک گوهربـار من
در پـس آیـیـنـه از خـجـلـت نـهـان گـردیـده انـدطــوطـیـان در روزگـار کـلـک شــکـر بــار مـن
عالمی بـیدار شـد از ناله ام، گویا شده اسـتمـشـرق صـبـح قـیـامـت رخـنـه مـنـقـار مـن
سـرو و شمشاد و صنوبـر پـایکوبـان می شوندهر که خواند در چمن یک مصرع از افکار من
حـلـقـه بـیـرون در کـرده اسـت خـلـط و زلـف رابـر بـیاض گـردن سـیمـین بـران اشـعـار مـن
شــیــشــه گــردون خــطــر دارد ز زور بــاده امکیست تـا بـر لب گذارد سـاغر سرشار من؟
ســیـنــه افــســرده گــلــشــن در ایـام خــزانمـی زند جـوش بـهار از گـرمـی گـفـتـار مـن
هـر رگ ســنـگـی شـود انـگـشـت زنـهـار دگـرکــوه را گـر دل فــشــارد نـالـه هـای زار مـن
همچو کوه قاف در موج پری پنهان شده استبـیسـتـون عـشـق از فـرهاد شـیرین کار من
دست گلچین غنچه از جوش بـهاران می شودورنه چـوب مـنـع را ره نیسـت در گـلـزار مـن
مــزد کــار مــن ز ذوق کــار مـن آمــاده اســتکـارفـرمـا فـارغ اســت از اهـتــمـام کـار مـن
رشـتـه موج سـراب از جـوش گـوهر بـگـسـلـدآسـتـین چـون بـرفـشـانـد ابـر گـوهربـار مـن
بـحـر نـتـوانـد نفـس دیگـر ز جـزر و مـد کـشـیدگـر چـنین بـر خـود بـبـالـد گـوهر شـهوار من
بـــر دل آزاده خــود بـــار خــود را بـــســتــه امنیست دوش هیچ کس چـو سرو زیر بـار من
چـون نـفـس در دل نگـردد عـنـدلـیبـان را گـره؟غنچـه می خسبـد نسیم صبـح در گلزار من
از پـشـیمـانی لـب خـود را بـه دندان مـی گـزدهـر کــه انـدازد ز نـادانـی گــره در کــار مــن
روی در آیــــیــــنــــه زانـــــوی خـــــود آورده امنیسـت چـون طـوطی وبـال دیگران زنگار من
جـلـوه دسـت حـمـایت می کـند ز آهسـتـگـیبــر سـر مـوران ره، پــای سـبــکـرفـتــار مـن
درد بـر من صائب از درمان گواراتـر شده اسـتدست از دست مسیحا می کشد بـیمار من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج