فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٩٧: باده نمی بایدم فارغم از درد و صاف

بــــاده نـــمـــی بــــایـــدم فـــارغـــم از درد و صـــافتـــشــنــه خـــون خــودم آمــد وقــت مــصــافبــرکــش شــمـشــیـر تــیـز خــون حــســودان …

بــــاده نـــمـــی بــــایـــدم فـــارغـــم از درد و صـــافتـــشــنــه خـــون خــودم آمــد وقــت مــصــاف
بــرکــش شــمـشــیـر تــیـز خــون حــســودان بــریـزتــا سـر بــی تــن کـنـد گـرد تــن خــود طـواف
کــوه کـــن از کـــلــه هــا بـــحـــر کـــن از خـــون مــاتـا بــخـورد خـاک و ریـگ جـرعـه خـون از گـزاف
ای ز دل مـــن خـــبــــیـــر رو دهـــنـــم را مـــگـــیـــرور نـه شـکـافـد دلـم خـون بــجـهـد از شـکـاف
گــوش بــه غــوغــا مــکــن هــیــچ مــحــابــا مــکــنسـلطنت و قهرمان نیسـت چـنین دسـت بـاف
در دل آتــــــش روم لـــــقـــــمـــــه آتـــــش شـــــومجــان چــو کــبــریـت را بــر چــه بــریـدنـد نـاف
آتــش فــرزنـد مـاســت تــشــنـه و دربــنـد مـاســتهـر دو یـکـی مـی شـویـم تــا نـبــود اخـتـلـاف
چک چک و دودش چراست زانک دورنگی به جاستچـونـک شـود هـیزم او چـک چـک نـبـود ز لـاف
ور بـــجـــهــد نــیــم ســـوز فـــحـــم بـــود او هــنــوزتــشـنـه دل و رو ســیـه طـالـب وصـل و زفـاف
آتـــش گــویــد بـــرو تـــو ســیــهــی مــن ســپـــیــدهـیـزم گـویـد کـه تـو سـوخـتـه ای مـن مـعـاف
ایــن طـــرفـــش روی نــی وان طـــرفـــش روی نــیکــرده مــیـان دو یـار در ســیـهــی اعــتــکــاف
همچـو مسـلـمـان غـریب نی سـوی خـلـقـش رهینی سوی شاهنشهی بر طرفی چون سجاف
بــلــک چــو عــنـقــا کــه او از هـمـه مــرغــان فــزودبــر فــلـکـش ره نـبــود مـانـد بــر آن کـوه قـاف
بــا تــو چــه گــویـم کــه تــو در غــم نـان مــانـده ایپـشت خمی همچو لام تـنگ دلی همچو کاف
هـیـن بــزن ای فـتـنـه جـو بــر سـر سـنـگ آن سـبـوتـــا نــکــشــم آب جــو تــا نــکــنــم اغــتــراف
تـــرک ســـقـــایـــی کـــنـــم غـــرقـــه دریـــا شـــومدور ز جــنـگ و خـلـاف بــی خــبــر از اعـتــراف
هــمــچــو روان هــای پــاک خــامــش در زیــر خــاکقالبـشان چـون عروس خاک بـر او چـون لحـاف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج